Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης του ΙΟΑΦ

 


 

Αθήνα 1/4/19

Ο εσωτερικός κανονισμός της εκπαίδευσης ρυθμίζει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της εκπαίδευση στην Ομαδικoαναλυτική Ψυχοθεραπεία η οποία και αποτελεί το βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του  ΙΟΑΦ. Ο εσωτερικός κανονισμός διαμορφώνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση  

Στόχος  της εκπαίδευσης είναι η μετάδοση σε υποψήφιους ομαδικούς αναλυτές άρτιας και επαρκούς κατάρτισης στην  ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία, όπως την εμπνεύσθηκε και την θεμελίωσε ο S.H. Foulkes και οι επίγονοί του.

Η εκπαίδευση του ΙΟΑΦ ακολουθεί το κλασσικό μοντέλο των 3 πυλώνων- Θεραπεία- Θεωρία- Εποπτεία που διέπει τις εκπαιδεύσεις ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης.

 

Εκπαιδευτική Επιτροπή

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή (ΕΕ) απαρτίζεται από 5 τακτικά  μέλη που εκλέγονται από την ολομέλεια των τακτικών μελών ανά 3ετία και συντονίζεται από τον διευθυντή/ την διευθύντριά της, που εκλέγεται από την επιτροπή.

Συνεδριάζει μία φορά το μήνα, και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο από την πλειοψηφία των μελών της. Τα μέλη της ενημερώνονται από τον/την διευθυντή/διευθύντρια για την εκάστοτε ημερήσια διάταξη και οι αποφάσεις καταγράφονται. Λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση.

Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για την ̟πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού ̟προγράμματος, για όλα τα θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης αναλυτών ομάδας και λειτουργεί βάσει του εσωτερικού κανονισμού τον οποίο και διαμορφώνει εισηγούμενη τις απαραίτητες  κατά καιρούς αλλαγές. 

Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες  : 

  • Επιλέγει τους εκπαιδευομένους από τους αιτούντες  εκπαίδευση.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη της εκπαιδευτικής πορείας των εκπαιδευόμενων.
  • Παρακολουθεί την εργασία των εποπτειών και συγκεντρώνει τις αξιολογήσεις  των εποπτών για την λήψη σχετικών αποφάσεων.
  • Ευθύνεται για την τήρηση και προστασία των στοιχείων των εκπαιδευόμενων από την πρώτη αίτησή τους για επιλογή  μέχρι την αποφοίτηση, οπότε οι σχετικοί φάκελοι ̟περιέρχονται αποκλειστικά στην ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο φέρει επίσης την ευθύνη για την ̟προστασία του απόρρητου. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που διακόπτουν την εκπαίδευσή τους. 
  • Έχει την δυνατότητα να αναθέσει  σε τακτικά ή και σε πρόσεδρα μέλη του ΙΟΑΦ την εκτέλεση μέρους του εκπαιδευτικού προγράμματος υ̟πό την ευθύνη της (ρόλο ατομικού ή ομαδικού επόπτη, ομαδικού επόπτη στο τεχνικό σεμινάριο καθώς και υπεύθυνου για τα θεωρητικά σεμινάρια της εκπαίδευσης). Το κάθε  μέλος εφόσον αναλάβει το εν λόγω διδακτικό έργο δεσμεύεται επίσης να συμμετέχει τόσο στην Συμβουλευτική των εποπτών όσο και σε άλλη συνάντηση της ΕΕ κριθεί απαραίτητο. Η θητεία τους καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό και την γνωμοδότηση της ΕΕ.

 

Επιλογή υποψηφίων εκπαιδευομένων

Στην εκπαίδευση αναλυτών ομάδας του ΙΟΑΦ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων  ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές κλπ), που έχουν ολοκληρώσει το εισαγωγικό Σεμινάριο στην Ομαδική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία του ΙΟΑΦ,  βρίσκονται ήδη σε θεραπευτική διαδικασία και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Απόφοιτοι ανώτατων σπουδών,  μη κλινικοί, μπορεί να γίνουν δεκτοί  κατ’ εξαίρεση, εφ’ όσον έχουν κλινική εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας και πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η τιμολογιακή πολιτική της εκπαίδευσης συζητείται στην ΕΕ  η οποία και εισηγείται στο ΔΣ το οποίο είναι και το αρμόδιο για την λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων.

 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

Ο υποψήφιος καταθέτει την αίτησή του στην γραμματεία του ΙΟΑΦ. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από ορισμένο χρηματικό ποσό (που αποφασίζεται από το ΔΣ)  για την κάλυψη των βασικών εξόδων της διαδικασίας επιλογής.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει μια  ατομική συνέντευξη με ένα μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής  το οποίο δεν μπορεί να είναι ο θεραπευτής του υποψηφίου και ο συντονιστής των ομάδων του Εισαγωγικού στο οποίο συμμετείχε,  και μία ομαδική συνέντευξη με όλα τα μέλη της ΕΕ.  

Η ΕΕ ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ατομικής συνέντευξης εν γνώσει του αξιολογούμενου υποψήφιου και  ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος ενημερώνεται με επιστολή( email) από τον/την διευθυντή της ΕΕ για το αποτέλεσμά της αξιολόγησης, εκτός αν ο/η διευθυντής της ΕΕ έχει θεραπευτικό ρόλο οπότε ο υποψήφιος ενημερώνεται από τον συντονιστή της ομαδικής συνέντευξης

Αν η ομαδική συνέντευξη δεν καταλήξει σε πλειοψηφική απόφαση, μπορεί να ζητηθεί άλλη μία ωριαία ομαδική συνέντευξη με τον υποψήφιο και σε περίπτωση επανάληψης της ισοψηφίας ο υποψήφιος δεν γίνεται δεκτός  σε εκείνο το εκπαιδευτικό έτος.

Τα μέλη της ΕΕ που παίρνουν τις ατομικές συνεντεύξεις και οι συντονιστές των ομαδικών συνεντεύξεων επιλέγονται με κλήρωση.

Η διαδικασία αξιολόγησης και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους πρέπει να ολοκληρώνεται εγκαίρως (εντός 45 ημερών από την λήξη των προθεσμιών). 

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης και μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από την αρχική απόφαση ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση.

Ο υποψήφιος  που έχει αρχίσει την εκπαίδευσή του σε άλλο ινστιτούτο, αναγνωρισμένο από το EGATIN, χρειάζεται να παρουσιάσει γραπτή αξιολόγηση της προόδου της εκπαίδευσής του από το Ινστιτούτο ̟προέλευσής του. Μετά από τις συνεντεύξεις επιλογής, η Εκπαιδευτική Επιτροπή αποφασίζει αν θα γίνει δεκτός.

 

Η οργανωτική δομή  / το πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε Θεωρητικά Σεμινάρια που διαρκούν 4 ακαδημαϊκά έτη με  εβδομαδιαία συχνότητα και διάρκεια 90΄, τη συμμετοχή σε ομάδα κλινικής Εποπτείας που επίσης διαρκεί 4 ακαδημαϊκά έτη με εβδομαδιαία συχνότητα και διάρκειας 90΄, 100 ώρες ατομικής  κλινικής εποπτείας καθ ΄όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, την συμμετοχή σε τεχνικό σεμινάριο 5 συναντήσεων ανά ακαδημαϊκό έτος, την εκπόνηση θεωρητικών εργασιών ανά έτος και την εκπόνηση κλινικής διπλωματικής εργασίας  για την αποφοίτηση. 

Βάση της θεωρητικής διδασκαλίας είναι η ομαδικοαναλυτική θεωρία του Foulkes και των επιγόνων του,  η φροϋδική ψυχαναλυτική θεωρία αλλά και οι νεότερες, (πχ οι θεωρίες των Σχέσεων Αντικειμένου, της Διϋποκειμενικότητας κλπ),  αλλά και η σύγχρονη Κοινωνιολογία των Σχηματισμών (Figurational Sociology), η Γενική Θεωρία των Συστημάτων, η Κοινωνική Ψυχολογία, οι Ομαδικές Δυναμικές κλπ. 

Τα θεωρητικά και εποπτικά σεμινάρια είναι 34-35 ανά έτος  και οι απουσίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 15% του συνόλου των εκπαιδευτικών ωρών, θεωρία και εποπτεία μαζί.

Οι συναντήσεις θεωρίας εποπτείας  που δεν πραγματοποιούνται, εκ μέρους του διδάσκοντος για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνονται.

Όσον αφορά τις ατομικές Εποπτείες, είναι στην κρίση και στη δυνατότητα των εκπαιδευόμενων να αποφασίσουν πότε θα αρχίσουν τις ατομικές Εποπτείες, όμως οι 60 αρχικές συναντήσεις οφείλουν να είναι εβδομαδιαίας συχνότητας και (κατά το δυνατόν) με τον ίδιο επόπτη. Η αλλαγή ατομικού επόπτη είναι υποχρεωτική μετά τις 60 ώρες.  Οι επόμενες 40 μπορούν να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου ως προς την συχνότητα, και την επιλογή επόπτη. 

Προκειμένου να αποφοιτήσουν  ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους, οι υποψήφιοι ομαδικοί αναλυτές  πρέπει να έχουν συμπληρώσει δύο έτη συντονισμού και ομαδικής εποπτείας της αναλυτικής τους ομάδας. 

Πιο συγκεκριμένα συνιστάται οι εκπαιδευόμενοι  στο τέλος του Β έτους να έχουν δημιουργήσει την αναλυτική τους ομάδα, εβδομαδιαίας συχνότητας, ανοικτού τύπου (βραδέως εναλλασσόμενη), σε ιδιωτικό (ή δημόσιο) πλαίσιο. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της  έναρξης ή μη ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής διετούς εποπτείας της αναλυτικής ομάδας,  πέραν των 4 ετών, ο εκπαιδευόμενος εντάσσεται στην ομάδα εποπτείας του αμέσως προηγούμενου έτους εκπαίδευσης για όσο διάστημα χρειαστεί και πληρώνει τα μισά  δίδακτρα.

Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει  έναν σύμβουλο σπουδών /tutor( γενικού σκοπού)  με τον οποίον μπορεί να συζητά ζητήματα της εκπαίδευσης που τον αφορούν, όταν το κρίνει απαραίτητο. Ο σύμβουλος επιλέγεται από τα τακτικά μέλη του Ινστιτούτου  που έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν αυτό το ρόλο.

Για τις θεωρητικές εργασίες ανά έτος οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν από τα τακτικά μέλη που διατίθενται για αυτό το σκοπό σύμβουλο/ tutor ειδικού σκοπού,  η απασχόληση του οποίου δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3 ακαδημαϊκές ώρες ανά εργασία.

Όταν διαπιστωθούν σοβαρές δυσχέρειες στην πρόοδο ενός εκπαιδευόμενου συγκροτείται επιτροπή από τον διευθυντή Εκπαίδευσης και τους επόπτες  που εργάζονται με τον εκπαιδευόμενο οι οποίοι συναντώνται μαζί του και συζητούν τα προβλήματα.

Κατόπιν τα πορίσματα συζητούνται  στην Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή της εποπτείας, την παράταση της εποπτείας ή τη διακοπή της εκπαίδευσης, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο και τους επόπτες του.  

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έργου η ΕΕ  αξιολογεί την ετήσια πορεία του κάθε εκπαιδευόμενου και του  αποστέλλει γραπτώς την απόφασή της. 

Οι αξιολογήσεις βασίζονται στη γνωμοδότηση του υπεύθυνου της θεωρίας, του ομαδικού και του ατομικού επόπτη καθώς και στην αξιολόγηση της θεωρητικής εργασίας του έτους.

Εάν κάποιος εκπαιδευόμενος έχει σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με την αξιολόγησή του δύναται, εντός μηνός από τη λήψη των αξιολογήσεων, να κάνει ένσταση και να συναντηθεί με τριμελή επιτροπή από την ΕΕ ώστε να συζητήσει μαζί της τις αντιρρήσεις του. 

Αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα της εκπαίδευσης, στην αρχή κάθε εκπαιδευτικού έτους ο/η ταμίας του ΙΟΑΦ αποστέλλει επιστολή σε όλους τους εκπαιδευόμενους  με τις ακριβείς λεπτομέρειες για το ποσόν και τον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων. 

Οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εάν δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με την/ τον ταμία του ΙΟΑΦ. Ο ταμίας του ΙΟΑΦ πρέπει να ενημερώνει τακτικά  επ’ αυτών των θεμάτων τον διευθυντή της εκπαίδευσης.

 

Τέλος της Εκπαίδευσης

Η απόφαση για το εάν και πότε θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη η εκπαίδευση του  εκάστοτε υποψήφιου ΟΑ  είναι αρμοδιότητα της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.

Για να ληφθεί η σχετική απόφαση ο εκπαιδευόμενος πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση αναφέροντας  τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες έλαβε μέρος και την εξέλιξη των Αναλυτικών Ομάδων του  υπό εποπτεία.  Οι   ΟΑ που συμμετείχαν στην εκπαίδευσή του  εκθέτουν στην Εκπαιδευτική Επιτροπή τις απόψεις τους και συναινούν ή όχι με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Μετά το επιτυχές πέρας της εκπαίδευσης ο νέος Ομαδικός Αναλυτής  θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ΔΣ του ΙΟΑΦ ώστε να γίνει πρόσεδρο μέλος του Ινστιτούτου και εάν το επιθυμεί  μέλος της GASI.

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του ΙΟΑΦ